Hopp over navigering
Innstillingene dine er nå lagret.
Du kan når som helst endre keep in touch dine i kontaktdelen i Din Dyson. Hvis du har en Din Dyson-konto, kan du logge deg på under for å administrere alle kontaktalternativene (inkludert telefon, SMS og post).

Betingelser for bruk av hjemmesiden og Brukervilkår for hjemmesiden

VENNLIGST LES DISSE BETINGELSENE NØYE FØR DU BRUKER HJEMMESIDEN

 • Vilkår for bruk

  Disse betingelsene (sammen med de dokumentene som det henvises til i det følgende) fastlegger betingelsene for din bruk av vår hjemmeside, www.dyson.no, uansett om du er gjest eller registrert bruker. Bruk av hjemmesiden inkluderer adgang til, browsing og/eller registrering på hjemmesiden.

  Vennligst les disse betingelsene nøye før du begynner å bruke vår hjemmeside da betingelsene vil gjelde for din bruk av siden. Vi anbefaler at du printer ut en kopi av betingelsene til senere bruk.

  Ved å bruke vår hjemmeside aksepterer du disse betingelsene og bekrefter at du vil overholde dem.

  Hvis du ikke aksepterer betingelsene må du ikke benytte vår hjemmeside.

  Andre vilkår som får anvendelse

  Disse betingelsene henviser til følgende ytterligere vilkår som også gjelder for din bruk av vår hjemmeside:

  • Vår Personvernpolicy som fastlegger vilkårene for hvordan vi behandler personopplysninger som vi mottar om deg eller som du opplyser oss om, jf. engelsk persondatalovgivning (Organic Law 15/1999, of 13th December, on Personal Data Protection). Du vil bli anmodet om å akseptere Personvernpolicyen før vi behandler noen personopplysninger om deg, uansett om du opplyser oss om dem eller vi samler dem inn som følge av din bruk av hjemmesiden.
  • Våre Brukervilkår for hjemmesiden som beskriver den tillatte og ikke tillatte bruk av vår hjemmeside. Når du bruker vår hjemmeside skal du overholde disse brukervilkår.
  • Vår Cookiepolitikk som beskriver bruken av cookies på vår hjemmeside.

  Hvis du kjøper varer på hjemmesiden vil våre Betingelser for kjøp over hjemmesiden gjelde for kjøpet.

  Informasjon om oss

  Selskapet bak hjemmesiden www.dyson.no er Dyson Norway AS, et selskap registrert i Norge under organisasjonsnummer 817 831 842 med registrert kontor lokalisert i KPMG Law Adovkatfirma AS, Sorkedalsveien 6, Oslo. Vårt MVA nummer er 736734610. 

   

  > Tilbake til toppen

  Endringer ved disse betingelsene

  Disse betingelsene kan til enhver tid endres ved tilføyelser til denne side.

  Vennligst undersøk denne side jevnlig for slike endringer da de vil være bindende for deg.

  Endringer av hjemmesiden

  Vi oppdaterer hjemmesiden løpende og innholdet kan endres til enhver tid. Bemerk dog at innholdet på hjemmesiden kan være foreldet, og at vi ikke er forpliktet til å oppdatere hjemmesiden.

  Vi garanterer ikke at hjemmesiden eller innholdet på hjemmesiden vil være uten feil eller forglemmelser.

  Adgang til hjemmesiden

  Hjemmesiden er tilgjengelig uten beregning.

  Vi garanterer ikke at hjemmesiden eller innholdet på den alltid vil være tilgjengelig uten forstyrrelser. Adgang til hjemmesiden er tillatt midlertidig. Vi kan suspendere, tilbakekalle, avbryte eller endre enhver del av vår hjemmeside uten varsel. Vi påtar oss ikke ansvaret for at hjemmesiden er utilgjengelig i kortere eller lengre tid uansett årsak og tidspunkt.

  Du er selv ansvarlig for å foreta de nødvendige foranstaltninger for å kunne få adgang til vår hjemmeside.

  Du er også selv ansvarlig for å sikre at alle personer som kommer til vår hjemmeside gjennom din internettforbindelse er oppmerksom på disse betingelsene og andre gjeldende vilkår, og at de overholder disse.

   

  > Tilbake til toppen

  Din konto og passord

  Hvis du velger eller har mottatt en bruker-id, passord eller annen opplysning som inngår som ledd i våre sikkerhetsprosedyrer, skal du behandle slik informasjon fortrolig. Du må ikke dele slike opplysninger med tredjeparter.

  Vi kan til enhver tid deaktivere en bruker-id eller passord, uansett om det er valgt av deg eller allokert av oss, hvis du etter vår rimelige vurdering har overtrådt noen bestemmelser i disse betingelsene, særlig de vilkår som fremgår av Brukervilkår for hjemmesiden vedrørende ikke tillatt bruk og innholdsstandarder. Vennligst les de tidligere nevnte brukervilkår og punktet ”Oppsigelse og opphevelse” nedenfor for ytterligere informasjon.

  Hvis du vet eller mistenker at andre enn deg selv kjenner din bruker-id eller passord skal du straks gi oss beskjed via e-post til WhatsApp: +47 92079146.

   

  > Tilbake til toppen

  Immaterielle rettigheter

  Vi er innehaver av eller lisenstaker til alle immaterielle rettigheter på hjemmesiden og i materialet som er publisert via hjemmesiden. Disse verkene er beskyttet av opphavsrettslovgivning og traktater i hele verden. Alle rettigheter forbeholdes.

  Du må printe ut en kopi og laste ned utdrag av enhver side på hjemmeside til din personlige bruk, og du må henvise andre innenfor din organisasjon til innhold tilgjengeliggjort på vår hjemmeside.

  Du må ikke endre papirkopier eller digitale kopier av noe materiale som du har printet eller lastet ned på noen måte fra hjemmesiden, og du må ikke benytte illustrasjoner, fotografier, video eller lydopptak eller noen form for grafikk adskilt fra den tilhørende tekst.

  Vår status (og den tilsvarende status for navngitte bidragsytere) som opphavsmann til innholdet på hjemmesiden skal alltid anerkjennes.

  Det er ikke tillatt å anvende deler av innholdet på hjemmesiden til kommersielle formål uten å innhente tillatelse til dette fra oss eller våre lisensgivere.

  Hvis du printer ut, kopierer eller laster ned noe fra vår hjemmeside i strid med disse betingelsene, vil din rett til å benytte hjemmesiden straks opphøre, og du skal returnere eller tilintetgjøre kopier av det materialet som du har laget etter påkrav fra oss.

   

  > Tilbake til toppen

  Ikke bindende informasjon

  Innholdet på hjemmesiden er kun tenkt som generell informasjon. Det er ikke hensikten å gi rådgivning. Du bør søke profesjonell rådgivning eller spesialistrådgivning før du foretar deg noe – eller unnlater å foreta deg noe – på grunnlag av innholdet på hjemmesiden.

  Selv om vi sterkt forsøker å oppdatere informasjon på hjemmesiden, garanterer vi ikke – hverken eksplisitt eller implisitt – at innholdet på vår hjemmeside er presist, fullstendig eller oppdatert.

   

  > Tilbake til toppen

  Ansvarsbegrensning

  Intet i disse betingelsene utelukker eller begrenser vårt ansvar ved død eller personskade som følge av vår uaktsomhet, bedrageri eller svik eller noe annet ansvar som ikke kan utelukkes eller begrenses etter dansk rett.

  I det omfang loven tillater det, ser vi bort fra alle betingelser, garantier, fremstillinger eller andre vilkår som kan gjelde for vår hjemmeside eller innhold på hjemmesiden i medfør av lov, hva enten de er uttrykkelig eller implisitt.

  Vi fraskriver oss ansvaret over for enhver bruker for ethvert tap eller skade innenfor eller utenfor kontrakt som følge av pliktforsømmelse eller annet selv om det er forutsigelig, dersom tapet eller skaden oppstår som følge av eller i forbindelse med:

  • bruk av eller manglende mulighet for bruk av vår hjemmeside eller
  • bruk av eller tillit til innholdet på vår hjemmeside

  Hvis du benytter hjemmesiden i ervervsmessig henseende så bemerk særlig at vi fraskriver oss ansvar for:

  • tap av profitt, salg, forretning eller omsetning
  • driftstap,
  • tap av forventet oppsparing,
  • tap av forretningsmuligheter, goodwill eller omdømme eller
  • ethvert indirekte tap eller følgeskade.

  Hvis du er forbruker så bemerk vennligst at vi kun stiller vår hjemmeside til rådighet for hjemmebruk og privat bruk. Det er ikke tillatt å benytte hjemmesiden til kommersielle eller ervervsmessige formål, og vi har ikke ansvar ovenfor deg for tap av profitt, tap av forretning, driftstap eller tap av forretningsmuligheter.

  Vi påtar oss ikke ansvar for innholdet på hjemmesider som vi linker til på hjemmesiden. Slike linker skal ikke forstås som våre anbefalinger av de aktuelle hjemmesidene. Vi kan ikke holdes ansvarlige for tap eller skade som følger av din bruk av disse hjemmesidene.

  Forskjellige begrensninger og ansvarsfraskrivelser vil gjelde for ansvar som oppstår som følge av levering av varer til bruk for deg, og vil bli fastsatt i våre Betingelser for kjøp via hjemmesiden.

   

  > Tilbake til toppen

  Opplastning av innhold til vår hjemmeside

  Når du benytter en funksjon som tillater deg å laste opp innhold til vår hjemmeside eller til å skape kontakt med andre brukere på vår hjemmeside, skal du overholde de innholdsstandarder som er fastsatt i våre Brukervilkår for hjemmesiden.

  Du innestår for at ethvert slikt bidrag overholder disse standardene, og du vil være ansvarlig ovenfor oss og skal holde oss skadesløs for ethvert brudd på slik inneståelse. [Hvis du er forbruker, betyr dette at du vil være ansvarlig for ethvert tap eller skade som vi lider som følge av ditt brudd på inneståelsen.]

  Innhold som du laster opp på vår hjemmeside vil bli ansett for ikke å være fortrolig eller beskyttet av tredjemanns immaterielle rettigheter, og vi vil ha rett til å benytte, kopiere, distribuere og offentliggjøre slikt innhold for tredjeparter uansett formål.

  Vi forbeholder oss retten til å gi videre opplysninger om din identitet til enhver tredjepart som gjør gjeldende at innhold som du har postet eller lastet opp til vår hjemmeside utgjør en krenkelse av deres immaterielle rettigheter eller deres rett til privatliv. Les mer i vår Personvernpolicy.

  Vi er ikke ansvarlige overfor noen tredjepart for innholdet eller nøyaktigheten av innhold som er postet av deg eller annen bruker av vår hjemmeside.

  Vi har rett til å slette enhver post som du lager på vår hjemmeside, hvis din post – etter vår oppfattelse – ikke overholder de innholdsstandarder som følger av våre Brukervilkår for hjemmesiden.

  Synspunkter som er uttrykt av andre brukere på vår hjemmeside representer ikke våre holdninger eller verdier.

   

  > Tilbake til toppen

  Virus

  Vi garanterer ikke at vår hjemmeside er sikret mot eller fri for feil eller virus.

  Du er ansvarlig for å konfigurere ditt it-utstyr, datamaskinprogrammer og plattform for å kunne nå vår hjemmeside. Du bør bruke din egen virusbeskyttelsesprogramvare.

  Det er ikke tillatt å misbruke vår hjemmeside ved bevisst å introdusere virus, trojanske hester, ormer, logiske bomber eller annet materiale som er ondsinnet eller teknisk skadelig. Du må ikke forsøke å oppnå uautorisert adgang til vår hjemmeside, serveren hvor vår hjemmeside er gjemt eller noen annen server, datamaskin eller database som er forbundet med vår hjemmeside. Du må ikke angripe vår hjemmeside via et overbelastningsangrep eller et distribuert overbelastningsangrep. Ved brudd på denne bestemmelsen vil du begå en straffbar handling, jf. den norske straffeloven. Vi vil anmelde slike overtredelser til den relevante etterforskningsenhet, og vi vil samarbeide med myndighetene om å avsløre din identitet til dem. I tilfelle av slike overtredelser vil din rett til å benytte vår hjemmeside straks opphøre.

   

  > Tilbake til toppen

  Linker til vår hjemmeside

  Du må gjerne linke til vår hjemmeside på en rettferdig og lovlig måte som ikke skader eller utnytter vårt omdømme.

  Det er ikke tillatt å linke på en måte som gir inntrykk av enhver form for forbindelse med oss, godkjennelse eller anbefaling fra oss når dette ikke er tilfellet. Du må ikke linke til vår hjemmeside på en hjemmeside som ikke er eiet av deg.

  Vår hjemmeside må ikke innlemmes på en annen hjemmeside på samme måte som du ikke må linke til andre deler av vår hjemmeside enn forsiden.

  Vi forbeholder oss retten til å trekke en tillatelse til å linke til vår hjemmeside tilbake uten varsel.

  Den hjemmesiden som du linker fra skal på alle punkter overholde innholdsstandardene som er fastlagt i våre Brukervilkår for hjemmesiden.

  Hvis du ønsker å benytte innhold fra vår hjemmeside på annet vis enn angitt ovenfor, kontakt vennligst WhatsApp: +47 92079146

   

  > Tilbake til toppen

  Tredjepartslinker og ressurser på hjemmesiden

  Hvor vår hjemmeside inneholder linker til andre hjemmesider og ressurser som er stillet til rådighet av tredjeparter så er slike linker bare stillet til rådighet for din orientering.

  Vi har ikke kontroll over, og vi påtar oss ikke ansvar for innholdet på slike sider og ressurser.

   

  > Tilbake til toppen

  Lovvalg

  Hvis du er forbruker så bemerk vennligst at disse betingelsene, innholdet og utformingen av disse er regulert av norsk rett. Det er avtalt at norske domstoler vil ha ikke-eksklusivt verneting.

  Hvis du er næringsdrivende vil disse betingelsene, innholdet og utformingen av disse (og enhver tvist eller krav utenfor kontrakten) være omfattet av dansk rett. Det er avtalt at danske domstoler vil ha ikke-eksklusivt verneting.

  Brukervilkår for hjemmesiden

  Disse Brukervilkår for hjemmesiden fastlegger vilkårene mellom deg og oss for din adgang til www.dyson.no og www.shop.dyson.no (vår hjemmeside). Disse Brukervilkår for hjemmesiden gjelder for alle brukere av og besøkende på vår hjemmeside.

  Din bruk av vår hjemmeside innebærer din aksept av alle vilkår i disse brukervilkår, herunder å underkaste deg vilkårene som supplerer våre Betingelser for bruk av hjemmesiden.

  Selskapet bak hjemmesiden www.dyson.no er Dyson Norway AS, et selskap registrert i Norway under organisasjonsnummer 817 831 842 med registrert kontor lokalisert i KPMG Law Adovkatfirma AS, Sorkedalsveien 6, 0369 Oslo. Vårt MVA nummer er 736734610. Dyson Exchange Limited er et selskap med begrenset ansvar.

  Ikke tillatt bruk

  Det er kun tillatt å benytte hjemmesiden til lovlige formål. Det er ikke tillatt å anvende hjemmesiden

  • på noen måte som krenker noen lokal, nasjonal eller internasjonal lov eller regulering som får anvendelse,
  • på noen måte som er ulovlig eller svikaktig eller som har et ulovlig eller svikaktig formål eller virkning,
  • med det formål å skade eller forsøke å skade mindreårige på noen måte,
  • til å sende, bevisst motta, laste opp, laste ned, bruke eller gjenbruke materiale som ikke overholder våre Innholdsstandarder,
  • til å overføre eller forårsake sending av enhver uanmodet eller uautorisert reklame eller markedsføringsmateriale eller enhver annen form for lignende henvendelse (spam),
  • til bevisst å overføre data, sende eller laste opp materiale som inneholder virus, trojanske hester, ormer, tidsinnstilte bomber, tastaturloggere, spyware, adware eller annen form for skadelige programmer eller lignende datamaskinkoder som er designet til å påvirke driften av enhver datamaskinsoftware eller hardware negativt.

  Du aksepterer også

  • ikke å reprodusere, duplikere, kopiere eller videreselge noen del av vår hjemmeside i strid med bestemmelsene i våre Betingelser for bruk av hjemmesiden
  • Enhver del av vår hjemmeside,
  • Ethvert utstyr eller nettverk hvor vår hjemmeside er gjemt,
  • Ethvert stykke programvare brukt til etablering av vår hjemmeside eller
  • Ethvert utstyr eller nettverk eller programvare eiet av eller brukt av en tredjepart.

   

  > Tilbake til toppen

  Disputter

  EU kommisjonen har introdusert en Online plattform for tvisteløsninger for konsumenter. Denne plattformen er fungerende og tilgjengelig via internett (http://ec.europa.eu/consumers/odr). Du kan bruke denne for å løse enhver tvist du har med Dyson

   

  > Tilbake til toppen

  Interaktive tjenester

  Vi kan til enhver tid tilby interaktive tjenester på vår hjemmeside inkludert live chat (interaktive tjenester).

  Når vi tilbyr interaktive tjenester vil vi informere deg klart om arten av den tilbudte tjeneste, om tjenesten er moderert, herunder hvilken form for moderasjon som er anvendt (og om det er manuell eller teknisk moderasjon).

  Vi vil gjøre vårt beste for å vurdere mulige risiki for brukere (og særlig ovenfor barn) fra tredjeparter når de benytter interaktive tjenester som er tilbudt på vår hjemmeside, og vi vil beslutte i hvert tilfelle om det er hensiktsmessig å benytte moderasjon av den aktuelle service (herunder hvilken form for moderasjon som kan anvendes) i lyset av disse risiki. Vi er dog ikke forpliktet til å overvåke, monitorere eller moderere noen interaktiv tjeneste som vi tilbyr på hjemmesiden, og vi frasier oss uttrykkelig ansvar for tap eller skade som kan henføres til en brukers anvendelse av interaktive tjenester i strid med våre innholdsstandarder, uansett om tjenesten er moderert eller ikke.

  Bruk av en av våre interaktive tjenester av en mindreårig forutsetter samtykke fra en forelder eller verge. Vi anbefaler at foreldre som tillater deres barn å bruke en interaktiv service å snakke med sine barn om sikkerhet på internett da moderasjon ikke fullstendig forsikrer mot feil. Mindreårige som bruker interaktive tjenester bør bli gjort oppmerksomme på potensielle risiki mot dem.

  Når vi modererer en interaktiv tjeneste, vil vi normalt opplyse om kontaktopplysninger til en moderator i tilfelle av at en bekymring eller et problem oppstår.

   

  > Tilbake til toppen

  Innholdsstandarder

  Disse innholdsstandardene gjelder for ethvert materiale som du yter som bidrag til vår hjemmeside (bidrag) og til enhver interaktiv tjeneste forbundet med hjemmesiden.

  Du skal overholde verdiene og innholdet av de følgende standardene. Standardene gjelder både for deler av ethvert bidrag og hele bidrag.

  Bidrag skal:

  • Være presise (når de angir fakta).
  • Være oppriktige (når de angir holdninger).
  • Overholde gjeldende rett i Danmark og i ethvert land som bidraget er postet fra.

  Bidrag må ikke:

  • Inneholde materiale som er ærekrenkende ovenfor noen person.
  • Inneholde materiale som er uanstendig, støtende, hatefullt eller provoserende.
  • Fremme seksuelt eksplisitt materiale.
  • Fremme vold.
  • Fremme diskriminering basert på rase, kjønn, religion, nasjonalitet, handicap, seksuell orientering eller alder.
  • Krenke noens opphavsrett, databaserettigheter eller varemerke.
  • Være villedende.
  • Være i konflikt med noen lovmessig forpliktelse ovenfor tredjemann som f.eks. en kontraktsrettslig forpliktelse eller tillitsbasert forpliktelse.
  • Fremme noen form for ulovlig aktivitet.
  • Være truende, misbruke eller invadere noens privatliv eller forårsake irritasjon, ordensforstyrrelser eller unødig engstelse.
  • Være egnet til å sjikanere, ryste, forurolig eller irritere noen eller sette noen i forlegenhet.
  • Anvendes til å utgi seg for å være en annen person eller til å forvanske en persons identitet eller tilknytning til en annen person.
  • Gi inntrykk av at bidraget stammer fra oss hvis det ikke er tilfellet.
  • Advokere for, fremme eller medvirke til noen ulovlig handling f.eks. (kun til eksempel) opphavsrettskrenkelse eller datamaskinmisbruk.

   

  > Tilbake til toppen

  Endringer av disse Brukervilkår for hjemmesiden

  Disse brukervilkår kan til enhver tid endres ved tilføyelser til denne siden. Vennligst undersøk denne siden jevnlig for slike endringer, da de vil være bindende for deg. Noen av bestemmelsene i disse Brukervilkår for hjemmesiden kan også bli avløst av bestemmelser eller meddelelser som er publisert på andre steder på hjemmesiden.

   

  > Tilbake til toppen

  Oppsigelse og opphevelse

  Vi avgjør på egen hånd om det har skjedd et brudd på disse brukervilkår for bruk av hjemmesiden gjennom din bruk av hjemmesiden. Når et brudd på disse brukervilkår er konstatert kan vi iverksette de foranstaltninger som vi finner passende.

  Manglende overholdelse av disse Brukervilkår for hjemmesiden medfører et brudd på Betingelser for bruk av hjemmesiden, etter hvilke du må bruke vår hjemmeside, og kan medføre at vi iverksetter et eller flere av følgende foranstaltninger:

  • Omgående midlertidig eller permanent inndragelse av dine rettigheter til å bruke vår hjemmeside.
  • Omgående midlertidig eller permanent fjerning av enhver post eller materiale som du har lastet opp til vår hjemmeside.
  • Utstedelse av en advarsel til deg.
  • Rettslige skritt mot deg med henblikk på kompensasjon for alle omkostninger på grunnlag av skadesløshet (inkludert, men ikke begrenset til, rimelige administrative omkostninger og saksomkostninger) som skyldes overtredelsen.
  • Ytterligere rettslige skritt mot deg.
  • Videreformidling av slik informasjon om deg til politimyndigheter m.v. som vi med rimelighet finner nødvendig.

  Vi er ikke ansvarlige for foranstaltninger som er iverksatt som følge av disse Brukervilkår for hjemmesiden. De beskrevne reaksjoner er ikke uttømmende, og vi forbeholder oss å iverksette enhver annen foranstaltning som vi med rimelighet finner hensiktsmessig.

   

  > Tilbake til toppen

  Anmeldelser, kommentarer, kommunikasjon og annet innhold.

  Når du skriver en anmeldelse bes du vennligst ta følgende retningslinjer i betraktning:

  • Fokuser på produktet og din individuelle opplevelse ved å bruke det.
  • Opplys detaljer om hvorfor du synes om eller ikke synes om et produkt.
  • Alle innsendte anmeldelser er omfattet av vilkårene i Facebooks vilkår så vel som Dysons vilkår for kunderangering og anmeldelser.

  Vi forbeholder oss rett til ikke å offentliggjøre din anmeldelse hvis den inneholder noen av følgende typer innhold eller overtrer andre retningslinjer:

 • Uanstendig, diskriminerende språkbruk eller annen språkbruk som ikke er egnet til et offentlig forum
 • Reklame, spam eller henvisninger til andre produkter, tilbud eller hjemmesider
 • E-mail-adresser, URL'er, Twitter profilnavn, telefonnumre, fysiske adresser eller andre former for kontaktinformasjon
 • Kritiske eller hatefulle kommentarer om andre anmeldelser som er postet på siden eller om forfatterne av disse.
 • Hvis du ønsker å dele feedback med oss om produktvalg, prissetting, bestilling, levering eller andre kundeservicerelaterte forhold, så vennligst unnlat å gi denne feedbacken gjennom en produktanmeldelse. Kontakt oss direkte i stedet.

   

  God fornøyelse med å skrive din anmeldelse.

  Disse vilkårene regulerer din oppførsel i forbindelse med kunderangering og anmeldelsesservice tilbudt av Dyson (CRR Service). I tilfelle av konflikt mellom Dysons personvernpolicy og disse vilkår vil disse vilkårene regulere forhold vedrørende CRR Service.

  Ved å publisere inn innhold på Dysons Facebook-side innestår du for og garanterer, at:

  • Du alene er opphavsmann til og eier av de immaterielle rettigheter av dette,
  • Du avstår frivillig fra alle ideelle rettigheter (droit morale) som du måtte ha til slikt innhold
  • Alt innhold som du poster er korrekt
  • Du er minst 14 år gammel,
  • Bruk av innholdet som du leverer krenker ikke disse vilkår og vil ikke forårsake skade på noen person eller juridisk person.

   

  Videre aksepterer og garanterer du at du ikke vil levere innhold:

 • Som deg bekjent er falskt ukorrekt eller villedende,
 • Som krenker noen tredjemanns opphavsrett, patentrett, varemerkerett, forretningshemmelighet eller annen rettighet eller publikasjonsrett eller privatliv,
 • Som krenker noen lov, vedtekt, forordning eller bestemmelse (inkludert, men ikke begrenset til, de som regulerer eksportkontroll, forbrukerbeskyttelse, urettferdig konkurranse, anti-diskriminasjon eller falsk reklame),
 • Som er eller med rimelighet kan betraktes å være injurierende, ærekrenkelse, hatefull, rasistisk eller religiøst fordomsfullt eller støtende, ulovlig truende eller ulovlig sjikanerende over for noe individ, partnerskap eller virksomhet,
 • For hvilket du er blitt kompensert eller tilkjent vederlag av en tredjepart,
 • Som inkluderer noen form for informasjon som henviser til andre hjemmesider, adresser, e-postadresser, kontaktinformasjon eller telefonnumre,
 • Som inneholder datamaskinvirus, ormer eller andre potensielt skadende datamaskinprogrammer eller -filer.
 • Som overtrer Facebooks brukervilkår.
 •  

  Du aksepterer å holde Dyson (og Dysons ledende medarbeidere, direktører, agenter, datterselskaper, joint ventures, medarbeidere og tredjemanns serviceleverandører, inkludert, men ikke begrenset til, Vaimo UK Limited (orgnr. 7776199) skadesløs for alle krav, fordringer og skader (aktuelle og følgeskader) av enhver art og natur, kjent og ukjent inkludert rimelige advokatsalærer vedrørende en overtredelse av dine inneståelser og garantier som anført ovenfor, eller din overtredelse av noen lov eller tredjemannsrettigheter.

  For innhold du leverer gir du Dyson en evig, ugjenkallelig, royaltyfri, overførbar rett og lisens til å bruke, kopiere, endre, fullstendig slette, tilføye, offentliggjøre, oversette, opprette avledete verk fra og/eller selge og/eller distribuere slikt innhold og/eller inkorporere slikt innhold i enhver form, i ethvert medie eller teknologi i hel versjon uten kompensasjon til deg.

  Alt innhold som du leverer kan anvendes egenhendig av Dyson. Dyson forbeholder seg rett til å endre, sammentrekke eller slette alt innhold på Dysons hjemmeside som Dyson egenhendig finner at krenker innholdsretningslinjer eller andre bestemmelser i disse vilkår. Dyson garanterer ikke at du vil ha noen regress gjennom Dyson til å redigere eller slette innhold som du har levert. Rangering og skrevne kommentarer er generelt postet innen 2-4 arbeidsdager. Dyson forbeholder seg allikevel å kunne fjerne eller avvise å publisere ethvert bidrag uten grunn. Du anerkjenner at du – ikke Dyson – er ansvarlig for innholdet i ditt bidrag. Intet av det innhold som du leverer skal være underlagt noen fortrolighetsforpliktelse for Dyson, Dysons agenter, datterselskaper, søsterselskaper, partnere eller tredjeparts serviceleverandører og deres respektive direktører, ledende medarbeidere og ansatte. Ved å levere innhold på Dysons Facebookside eller Dysons hjemmeside aksepterer du at Dyson kan anvende dette innhold på begge disse hjemmesidene eller tredjepartshjemmesider.

  Ved å opplyse din e-postadresse i forbindelse med din rangering anmeldelse aksepterer du at Dyson og Dysons tredjeparts serviceleverandører kan bruke din e-postadresse til å kontakte deg om status på din anmeldelse og andre administrative formål.

   

  > Tilbake til toppen

Kontakt oss

Du kan kontakte oss via WhatsApp:
 +47 92079146

> Tilbake til toppen